13/01/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. politiezone Mira: goedkeuren stedelijke dotatie 2021 (GR 2/02/21)
2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
4. goedkeuring Saldofactuur VZW kindercentrum
5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
6. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2021 - aan te schrijven leveranciers
7. Ontwikkeling Waregem-app: kennisname kwalitatieve selectie + regelmatigheid offertes
8. Aanvraag recht van doorgang naar het openbaar domein vanaf Stationsstraat 119, 8790 Waregem
10. Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst 'IDEWE'
11. Stadspersoneel - algemene toelating dienstreizen 2021
12. Uitbreiden wachtdienst en toekennen permanentietoelage
13. Uitbetalen verlof wegens verminderde prestaties bij contractueel personeel (aanvulling)
14. Aanvraag vorming/studiedagen
15. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke godsdienst
17. implementatie nieuwe versie Cobra & Cobra@Home
19. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
20. Ambtshalve schrappingen
21. Huwelijken en jubilea - week 03
22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies december 2020
24. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
25. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
26. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
28. Weigering aanvraag omgevingsproject: DE SMEYTER Annie (OMV/2020/00432)
29. Omgevingsvergunning: T'SAS Thörn (OMV/2020/00475)
30. Omgevingsvergunning: SARDEUR Thomas - HIMPE Arisca (OMV/2020/00418)
31. Omgevingsvergunning: REINAERT bv (OMV/2020/00412)
32. Omgevingsvergunning: GHEYSENS Franky - POELVOORDE Marjorie (OMV/2020/00417)
33. Omgevingsvergunning: OCKIER Isabelle (OMV/2020/00502)
34. Omgevingsvergunning: LIBBRECHT Stijn bvba (OMV/2020/00400)
35. Omgevingsvergunning: LIBBRECHT Rudy - VAN OOSTHUYSE Bea (OMV/2020/00401)
36. Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2020/00433)
37. Omgevingsvergunning: Durabrik Bouwbedrijven nv (OMV/2020/00448)
38. Omgevingsvergunning: Immo Rogiers nv (OMV/2020/00463)
39. Omgevingsvergunning: HIMPE Dieter - SOENENS Stephanie (OMV/2020/00423)
40. Omgevingsvergunning: De Premiejagers bv (OMV/2020/00462)
41. Omgevingsvergunning: VANDERJEUGHT Wim - BRANTS Linne (OMV/2020/00428)
42. Omgevingsvergunning: GHISTELINCK Katrien (OMV/2020/00420)
43. Omgevingsvergunning: Carrefour Belgium nv (0373N1)
44. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Vervoer Wyffels (OMV/2020/00367 - 1735N1)
45. Ter kennisgeving: beroep deputatie - VANDEPUTTE Gregory (OMV/2019/00123)
46. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
47. bestelling steenuilkasten
48. onderhoud groenzones 2021-2022-2023:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
49. Maaien van wegbermen en grachttaluds voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
50. Sanering Waregemstraat – Vichtseweg– Delfien Vanhautestraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
51. Keuringen Privéwaterafvoer
52. aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat, Waregem: aan te schrijven aannemers
53. onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2021: aan te schrijven aannemers
54. Weg-en rioleringswerken VK Ter Lindenstraat: PV van definitieve oplevering
55. Opmaak groeninrichtingsplan De Mote: ereloonstaat 3
56. Ereloonstaten Plantec: goedkeuring
57. Heraanleg van de Felix Verhaeghestraat: VS 1
58. Sanering Waregemstraat-Vichtseweg-Delfien Vanhautestraat:ereloonstaat 1
59. Nutsleidingen: De Watergroep, Proximus en Telenet aanvraagvergunningen
60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een tijdelijk parkeerverbod in de Zultseweg van maandag 1 februari 2021 tot en met maandag 31 mei 2021.
61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersmaatregelen inzake de aangepaste zaterdagmarkt van zaterdagen 23 en 30 januari 2021
62. Goedkeuren innames openbaar domein
63. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Ketsersstraat
64. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Drogenboomstraat
65. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Leiestraat
66. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Ter Lindenstraat
67. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Abdijstraat
68. Hernieuwbouw Pandcomplex, techniekers WAGSO: inname standpunt
69. Stedelijk sportcentrum De Treffer, vernieuwen inkom: kennisname aan te schrijven aannemer
70. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstelling betonconstructie: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
71. Stedelijke basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
72. Hernieuwbouw Pandcomplex, planning: kennisname
73. Protocol gegevensoverdracht agentschap Zorg en Gezondheid
74. Kunstproject muur OC Nieuwenhove
75. Huur koetshuis (2022)
76. Huur koetshuis (2022)
77. Huur koetshuis (2022)
78. Huur koetshuis (2022)
79. Huur koetshuis (2022)
80. Jeugdboekenmaand 2021 voor scholen
81. Workshop vlechten voor papa's
82. Trouwceremonie in park Casier
83. Voorstel organisatie themaweken warmte/liefde
84. Gezellige drukte op de Leiekamper tijdens eindejaarsperiode
85. Bepalen data Pandjes en Batjes + Xterieurbeurs
86. Braadfeest Unizo
87. Autotreffen Belgian Opel Society club
88. persberichten (tweets, facebook, ...)
89. verplaatsen LED-scherm op Markt
90. Radio WarMegem
B1 werken Pand: camera's aan de kerk en De Schakel
91. Deelname Waregembon
92. Verplaatsen toestellen Het Pand
Begin pagina