14/04/2021

Agendapunt Documenten Extra documenten
1. Economische premie standpunt stuurgroep
2. Mayors for peace
3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
4. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
5. Hernemen vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten 2020 - ambtshalve verhoging
6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
7. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
8. Verzaken aan het recht van voorkoop onroerende goederen Roterijstraat 93 en 89+, 8790 Waregem (GR 04/05/2021)
9. Gratis grondoverdracht strook grond thv Leiestraat 36, 8792 Waregem (GR 4/5/2021)
10. Verkoop strookje grond Steenovenstraat
11. Aanvraag tot verkoop deel groenzone thv Ter Zompt/Bermkouter, 8791 Waregem
12. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - maart 2021
13. (GR) Stedelijk basisonderwijs: vaststellen samenstelling schoolraad 2021-2025
14. (GR) Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie
15. Stedelijke kunstacademie: nieuw logo
16. IMOG: algemene vergadering van 18 mei 2021: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
17. Zefier: algemene vergadering van 10 juni 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
18. Gaselwest: algemene vergadering van 28 juni 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
19. WVI: algemene vergadering van 16 juni 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
20. Leiedal: algemene vergadering van 25/05/2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
22. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
23. Nieuwe straatnaam bij Kruishoutemseweg te 8790 Waregem: principieel goedkeuren
24. Nieuwe straatnaam bij Bilkhagelaan te 8790 Waregem: principieel goedkeuren
25. Nieuwe straatnaam bij Transvaalstraat te 8793 Waregem: principieel goedkeuren
26. Nieuwe straatnamen bij Oosterlaan te 8790 Waregem: principieel goedkeuren
27. Administratieve vergissing bij opmaak vreemdelingenkaart
28. Huwelijken en jubilea - week 16
29. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies maart 2021
32. Attest tot grondverkoop: BUYLE Maxim (V/3033/1)
33. Uniek inschrijvingsformulier sociale huisvesting
37. Omgevingsvergunning: GROEP HUYZENTRUYT nv (V/3034/1)
38. Omgevingsvergunning: DERIJCK Timothy - SWIER Anne (OMV/2021/00009)
39. Omgevingsvergunning: VANDOORNE Jonathan (OMV/2021/00046)
40. Omgevingsvergunning: HANDEKYN Dieter (OMV/2021/00059)
41. Omgevingsvergunning: DE PRAETERE Laure (OMV/2020/00574)
42. Omgevingsvergunning: HIMPE Stéphane (OMV/2020/00575)
43. Omgevingsvergunning: DEDEYNE PROJECTS nv (OMV/2020/00552)
44. Omgevingsvergunning: VAN ACKERE Kathleen (OMV/2020/00571)
45. Omgevingsvergunning: KLINCKAERT Katrien (OMV/2021/00006)
46. Omgevingsvergunning: DE MEESTER Bernard (OMV/2021/00088)
47. Omgevingsvergunning: TUBECO nv (OMV/2020/00479 - 0601N1)
49. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
50. Omgevingswerken site Transvaalstraat fase 2: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
51. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
52. Waregem-Anzegem, aanleg fietsvoorzieningen langs Maalbeek: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
53. Waregem-Anzegem, aanleg fietspaden langs Maalbeek, fase 1: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
54. Omgevingswerken site scouts&rugby: VS 2
55. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 2
56. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken (werken voor derden): VS6
57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Erfgoeddag (wandeling) van donderdag 22 april 2021 tot zondag 9 mei 2021
58. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het kortparkeren in het centrum
59. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Jozef Duthoystraat
60. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Henri Lebbestraat
61. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Zuiderlaan
62. Afkeuren taxivergunning
63. Goedkeuren innames openbaar domein
64. Lidmaatschap Octopusgemeente
65. Wijzigen parkeerbeleid
66. Chiro Centrum, nieuwbouw, aanstellen ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
67. Diverse sites Stad/OCMW, schilderwerken: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
68. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
69. t Kelderke, nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 3
70. Park Casier, opmaak beheersplan: voorstel goedkeuren ereloonnota 1
71. Vergunning wielerwedstrijd provinciaal kampioenschap juniores op 15 mei 2021
72. Villa Gaverzicht - Modernism for the Future - 13 tem 16 mei 2021
73. Huur koetshuis (2021)
74. Dag van de buren 2021
75. Annulatie alternatief lentefeest 9 mei
77. Muziekvergunning: CPEDI***-Internationale wedstrijd voor paralympische atleten
78. persberichten (tweets, facebook, ...)
79. Ambassadeurs sensibilisering vaccinatie corona
80. Vraag ivm coronaproof organiseren Quadrille
81. Vraag tot steun Belgian Beach Championship en deelname Devagro Cup
82. Boogschuttersmasten Waregem
83. Vraag stedelijke huisvesting Jeugdhuis Den Uitvlucht
84. Fairtrade@Work voor stadspersoneel op 6 mei
85. Bekendmaking projectoproep Week van de Fair Trade
Begin pagina